اتاق خلاقیت شرکت کوروز

اتاق فکر و طوفان مغزی برای خلق یک ایده خلاقانه در شرکت کوروز طراحی و اجرا در مدت ۶ ماه